pracovné ponuky-inzercia

Ochrana údajov a podmienky použivania

reklamaPodmienky využívania služieb inzertného portálu

1.Upsvardk.sk umožňuje bezplatnú inzerciu produktov (Dopyt, Ponuka). Je zakázaná inzercia služieb a tovarov, ktoré porušujú legislatívu SR, alebo sú v rozpore s morálnymi zásadami. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

2. Služby na inzertnom portály  sú užívateľom poskytované bezplatne. Výnimku tvorí uverejňovanie reklamných správ, PR článkov a prenájom reklamnej plochy na stránke Upsvardk.sk ktoré sú spoplatnené individuálne na základe objednávky a dohody medzi prevádzkovateľom webstránky  a objednávateľom služby.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, bez uvedenia dôvodu. Inzeráty, ktoré porušujú legislatívu Slovenskej Republiky budú zmazané okamžite po zistení takejto skutočnosti.

4. Pri podozrení, že  inzerát  je zavádzajúci, alebo budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba je takýto inzerát odstránený z inzertného portálu Upsvardk.sk

5. Vložený dopytový a ponukový  inzerát je bezplatne zverejnený po dobu 45 dní. Ak chce užívateľ dopytový alebo ponukový inzerát zmazať, môže tak učiniť  napísaním online žiadosti cez kontaktný formulár na stránke Kontakt.

6. Prevádzkovateľ portálu Upsvardk.sk iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Upsvardk.sk ani za spôsob akým služby Upsvardk.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Upsvardk.sk Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Upsvardk.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Upsvardk.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Upsvardk.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Upsvardk.sk ponúka. Prevádzkovateľ nezhromažďuje  osobné údaje (informácie)  užívateľov s výnimkou platnej e-mail adresy, ktorú je užívateľ povinný uviesť pri vkladaní inzerátu.

13. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.